Bu bölüm üretilen araştırma verilerinin uygun platformlarda ve uygun şekilde paylaşılıp, duyurularak bu verilere erişimin sağlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar üzerinedir. Veri paylaşımında uygulanması gereken lisansların da anlatılacağı bu kısımda, ayrıca veriye erişim için en önemli konularının başında gelen veri atıfı konusu işlenecektir.

 Üç alt başlıktan oluşan bu bölümde, 6.1. Erişim kontrolü başlığı altında araştırma verilerini veri arşivlerinde ya da diğer kaynaklarda paylaşarak, veriye erişim sağlama ve verinin tekrar kullanılmasına olanak verme aşamasında söz konusu verilere erişimin nasıl kontrol edilebileceği anlatılacaktır.

 Verilerin lisanslanması konusunu temel olan 6.2. Entelektüel mülkiyet hakları başlığı altında lisanslama amacıyla özellikle Creative Commons lisansları olmak üzere kullanılabilecek lisans türlerinden, lisanslamanın nasıl yapılacağı/yapılması gerektiğinden ve lisansların son kullanıcılar açısından ne ifade ettiğinden bahsedilecektir. Ayrıca, üçüncü parti telif hakları ve sorumluluk paylaşımı konuları üzerinde durulacaktır.

 6.3. Veriyi duyurma ve veri atıfı kısmında toplanan ve paylaşıma uygun formata getirilen veriler konusunda ilgililere haberdar etmek ve verilere erişimi artırmak amacıyla verilerin duyurulmasında kullanılabilecek farklı platformlardan bahsedilecektir. Araştırmacılar tarafından üretilen ve bir bilimsel çıktı olan araştırma verilerine atıf yapılmasının gerekliliği, veri depolama, veriyi paylaşma ve duyurma, veriyi erişime açma ve yeniden kullanımını sağlama konuları ile birlikte ele alınacaktır. Veriye atıf konusunda doi numarasının erişim ve veri ilişkilendirme açısından önemi üzerinde durularak, veri atıf indeksleri ile ilgili bilgi verilerek, bu indekslere dayalı olarak veri atıf metriklerinden bahsedilecektir.