Bu bölümde araştırma verisinin analize hazır hale getirilmesi sürecinden araştırma tasarımı ve veri yönetimi yaşam döngüsü bağlamında bahsedilerek, verilerin hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken veri paylaşım izinleri, veri hak sahipliği gibi hususlar üzerinde durulacaktır.

2.1. Araştırma tasarımı alt başlığında nicel ve nitel araştırma süreci aşamalarından aşamalarından bahsedilerek, araştırmanın verilerine ilişkin işlemler (veri bulma, veri toplama, veri temizleme gibi) bu aşamalar bağlamında ele alıncaktır.

İkinci alt başlık olan 2.2. Veri yönetiminin planlanması kısmında veri yönetiminin ne olduğu ve neden önemli olduğu anlatıldıktan sonra bu konunun gerekliliği mevcut uygulamalar üzerinden örneklendirilecektir. Bu kısımda ayrıca, araştırma verilerinin yönetimi için geliştirilen farklı veri yaşam döngüleri tanıtılıp, veri yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koymak üzere geliştirilen veri yönetim politikası ve veri yönetim planından bahsedilecektir. Örnek veri yönetim politikaları üzerinden veri yönetiminde paydaşların ve verinin sahibinin kimler olduğu tartışılacaktır.

2.3. Veri paylaşım izinlerinin planlanması başlığı altında araştırma verilerinin paylaşımı kavramı anlatılacak, veri paylaşımının farklı paydaşlar için sağlayacağı faydalardan bahsedilerek, veri paylaşımı ile ilgili yasal süreçler, hak ve sorumluluklar konusunda bilgi verilecektir. Mevcut veri yönetim politikalarında veri paylaşımının nasıl ele alındığı örnekler üzerinden araştırma yapan ve araştırmalar için fon sağlayan kurumlar özelinde gösterilecektir.

Takip eden alt bölüm olan 2.4. Mevcut verilerin saptanması başlığı altında veri toplamadan önceki aşama olan veriyi bulma aşamasında yararlanılabilecek kaynaklar tanıtılacaktır. Özellikle veri arşivlerinden, bu arşivlerde depolanan verilerin özelliklerinden ve nasıl kullanılabileceğinden bahsedilecektir.

2.5. Veri toplama araçları adlı son alt bölümde 1.2. Araştırma verisi türleri başlığı altında tanıtılan farklı veri türlerini toplamak için kullanılabilecek deney, gözlem, anket, ölçüm gibi veri toplama yöntemlerinden bahsedilecektir.